- modellering och analys av vattenkvalitet i avrinningsområden

Startsida

Revisionshistoria

5.0 2013-05-15
Jordbruksarealen hade fallit bort i vissa delavrinningsområden
4.0 2013-05-02
Förbättrade kolumnrubrikerna och lade till tooltips med mera information i tabellen på webbsidan
3.0 2013-03-28
Beräkningen har gjorts med förfinad koefficientmatris vilket innebär att visa extra grödor har beräknats i alla regioner
En bug med jordarten siltloam har rättats till.
2.0 2012-11-15
Beräkningen är genomförd med fler värdesiffiror vilket ger resultat för fler mindre områden som tidigare avrundats till noll.
Påverkansarean har beräknats om vilket har påverkat potentiella reduktionen för samtliga områden.
1.1 2012-10-31
Ändrade kolumnnamn på skärmen och i csvfilerna.
1.0 2012-10-25
Ursprungsversion.