- modellering och analys av vattenkvalitet i avrinningsområden

FyrisSKZ - skyddszonsdatabas

FyrisSKZ är en nationell, webbaserad databas för skyddszoners effekt och kostnad.

FyrisSKZ är ett webbaserat verktyg för att redovisa resultat ur en nationellt täckande databas för skyddszoners effekt och kostnad. Med hjälp av verktyget kan man välja ut ett eller flera delavrinningsområden (indelning enligt SVAR) i Sverige och få fram uppgifter om skyddszoners effekt, kostnad och potential längs sjöar, vattendrag och diken i dessa områden. Resultatet har beräknats för flera olika skyddszonsbredder för att analysera hur detta påverkar effekt, kostnad och potential.

Beräkningar av skyddszonernas effekt och kostnadseffektivitet har utförts på uppdrag av Vattenmyndigheterna. Beräkningarna baseras på modellering med beslutstödsystemet FyrisCost. Effekten beräknas utifrån tillgänglig data avseende gröda, jordart, fosforinnehåll i jord, lutning mot vattendrag, skyddszonsbredd, med mera. Kostnadsschabloner baseras på beräkningar av intäkter för alternativ markanvändning (d.v.s. produktionsbortfall). Webapplikationen är under utveckling och justeringar kommer därför att göras framöver.

Gå till Kartan med huvudavrinningsområden
Revisionshistoria
Preliminär teknisk beskrivning

SLU VattenNav